بیمه دات کام

شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه‌گر نوین

بانک اقتصاد نوین و شرکت های مالی و بانکی، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته در 1384/10/20، شركت

بيمه نوين، هجدهمين شركت بيمه را با شماره ۲۶۳۴۶۱ به ثبت رساندند و پس از اخذ مجوز فعالیت از بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران به شماره ۳۰۸۸۱ فعاليت خود را با سرمايه ۱۵۰۰ ميليارد ريال آغاز

نمودند و بيش از ۸۰% سهام شرکت بیمه نوین متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰% سهام متعلق به سهامداران حقيقی هستند.

موضوع شركت بیمه نوین به شرح زیر است:

الف) انجام عمليات بيمه‌ای در تمامی رشته‌های بيمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئوليت

ب) سرمايه‌گذاری از محل سرمايه، اندوخته‌ها و ذخائر

ج) انجام بيمه‌های اتكائی واگذاری (تحصيل پوشش اتكائی) حسب نياز

## بیمه آتش سوزی

بيمه آتش سوزی نوین ، ریسک ناشی از احتمال وقوع حریق و خطرهای مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواع بیمه‌های آتش‌سوزی نوین

۱- بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نوین:

بيمه‌گـذار ، ارزش اعیانی بنای سـاختمان، تأسيسـات، امـوال و اثاثيـه منـزل مسـكوني را بـا سـرمايه دلخـواه و بـه قيمـت روز در برابـر خطرهـاي آتش‌سـوزی، انفجـار، صاعقه و سـایر خطرهـای تبعی در

بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی نوین بیمه می‌کند. ایـن بیمـه‌نامـه به‌ صـورت انفـرادی بـرای هـر واحد مسـکونی صادر می‌شـود. مدیـران سـاختمان نیز می‌توانند یـک بیمـه‌نامـه بـرای کل سـاختمان

خریـداری نماینـد. در ایـن صـورت علاوه بـر پوشـش‌های معمول بیمه‌هـای آتـش سـوزی، پوشـش مسـئولیت مدنـی مدیـران سـاختمان نیـز از طرف شرکت بیمه‌گر نوین ارائه می‌شود. ایـن بیمـه‌نامـه

تحـت عنـوان بیمـه نامـه مجتمع‌هـای مسـکونی طراحـی و ارائـه می‌شـود.

۲- بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی نوین

در ايـن بيمه‌نامـه ارزش اعيانـی سـاختمان، تأسيسـات، ماشـين‌ آلات و موجـودی واقـع در واحدهـای صنعتـی در مقابل خطرات اصلـی و تبعی تحت پوشـش قـرار می‌گیـرد.

۳- بیمه آتش‌سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی نوین (مانند اماکن تجاری، اداری، مطب پزشکان و.....)

شرکت بیمه نوین ، ارزش اعيانی سـاختمان، تأسيسـات، اثاثيـه و موجودی مسـتقر در واحدهـای غيرصنعتـی را در مقابـل خطـرات اصلـی و تبعی تحت پوشـش قـرار مي‌دهد.

طرح‌های خاص بیمه آتش‌سوزی بیمه نوین:

الف: بیمه آتش‌سوزی طرح جامع خانه و خانواده نوین(طرح جامع خانوار)

بـا خریـد طـرح جامـع خانـه و خانـواده نوین، پوشـش‌های زیر تا سـقف منـدرج در بیمـه‌نامـه بـه بیمه‌گـذار ارائه خواهد شـد:

 • پوشـش ارزش اعیانـی سـاختمان

 • تأسیسـات و اثاثـه بیمـه گـذار در قبـال خطرهـای آتـش سـوزی

 • صاعقـه، انفجار

 • جبـران غرامـت فـوت و نقص عضو بیمه گذار، همسـر و فرزندان وی ناشـی از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف مقـرر در بیمه‌نامه

 • جبـران هزینه‌هـای پزشـکی وارد شـده بـه بیمـه‌گـذار، همسـر و فرزنـدان وی در محـل مـورد بیمـه ناشـی از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف مقـرر در بیمـه‌نامه

 • پرداخـت هزینـه اسـکان موقـت خانـواده بیمـه گـذار در صـورت تحقـق حداقـل یکـی از خطرهـای بیمـه شـده و عـدم امـکان سـکونت در منـزل تـا سـقف مقـرر در بیمـه‌نامـه

ب: بیمه آتش‌سوزی طرح خانه نوی نوین

شرکت بیمه‌گر نوین ، بیمه آتش‌سوزی طـرح خانـه نـو را بـا هـدف ارائه پوشـش‌های آتش‌سـوزی، صاعقـه و انفجار، زلزلـه، سـیل و طوفـان بـه واحدهـای مسـکونی مطرح نمود.

ج : طرح بیمه‌گذاران مراکز صنعتی شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه نوین با بهره‌گيری از توان بالاي متخصصان با تجربه و مطرح خود فرایند ارزيابی ريسك را همزمان با صدور بيمه نامه آتش سوزی و با هدف شناسایی مخاطرات موجود در محل مورد بيمه، همراه

با ارائه راه كارهاي پيشگيرانه تحقق می‌بخشد.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی نوین

الف) خطرهای اصلی : آتش سوزي، صاعقه و انفجار

ب) خطرهای اضافی يا تبعی كه بيمه‌گذار به اختيار می‌تواند انتخاب كند: زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و تندباد، سرقت با شكست حرز، تركيدگی لوله های آب، ضايعات ناشی از بارش باران و

ذوب برف، سقوط هواپيما و بالگرد، شكست شيشه، تركيدگی ظروف تحت فشار صنعتی، هزينه پاكسازی ضايعات، رانش زمين، شورش و بلوا و ...

شرایط پرداختی حق بیمه آتش‌سوزی نوین

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش‌سوزی نوین

بیمه‌گزار باید واحد صدور بیمه نامه مربوطه یا یکی از شعب، مجتمع های شرکت بیمه نوین را از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، حداکثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق

نمابر و ... مطلع می‌سازد.

• اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و کارشناسی از محل.

• اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تأسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفکیک به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

مدارک لازم جهت دریافت پرداخت خسارت بیمه آتش‌سوزی نوین

• گزارش بازدید از کارشناس مربوطه جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی یا سایر سازمان های ذیربط.

• اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی.

• اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمان های ذیربط (معرفی شده توسط کارشناسان شرکت بیمه نوین) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل

بعدی.

• در صورت نیاز به مدارک بیشتر، شرکت بیمه نوین یا شعبه‌های مربوط به این شرکت بیمه‌گر به بیمه‌گزار اعلام خواهد کرد.

بیمه اتومبیل شرکت بیمه نوین

تعــداد زيــاد وسـايل نقليـه سـبک و سـنگين بـا کاربردهـای متفـاوت و وقـوع حـوادث و اتفاقاتــی کــه بــه اشــکال گوناگــون موجــب بــروز زيان‌هــای جانــی و مالـی فـراوان می‌شـود کـه جبـران

اغلـب ايـن خسـارت هـا خـارج از تـوان مالـی دارنـدگان و يـا راننـدگان وسـايل نقليـه موتـوری اسـت. بیمـه خـودرو وظیفـه جبـران اینگونـه خسـارت هـا را بـرای بیمه‌گـذاران بـه عهـده دارد. در بيمــه

خــودرو موضــوع بيمــه عبــارت اســت از هــر نــوع وســيله نقليــه موتــوری زمينــی از قبيــل: خــودرو، وانــت، کاميونــت، کاميــون، تريلــی، اتوبـوس، موتورسـيکلت و يـا هـر نـوع وسـيله

نقليـه ديگـري کـه بـا نيـروی محرکــه موتــور حرکــت مي‌کنــد.

بیمه‌های اتومبیل شامل بیمه بدنه، بیمه‌نامه حوادث راننده و بیمه‌نامه شخص ثالث بوده و خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث را جبران می‌کند. پس می توان

بيمه‌هاي اتومبيل را در سه گروه اصلی جای داد :

بیمه خودرو شرکت بیمه نوین در یک نگاه بیمـه خـودرو در سـه عنـوان اصلـی تقسـیم بنـدی می‌شـودکه بـه شـرح ذیـل ایـن بیمـه نامـه هـا را بررسـی می‌کنیـم

الف) بيمه شخص ثالث نوین

براساس قانـون بيمـه اجبــاری شــخص ثالـث، کلیـه دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی اعـم از اینکـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی باشـند، مکلفنـد وسـایل نقلیـه خـود را در قبـال خسـارت

بدنـی و مالـی کـه در اثـر حــوادث وســایل نقلیــه مذکــور بــه اشــخاص ثالــث وارد می‌شــود معــادل حداقــل ریالــی دیــه یــک مــرد مســلمان در مــاه هــای حــرام و در بخــش خسـارت

مالـی معـادل دو و نیـم درصـد )5/2 )تعهـدات بدنـی، نـزد شـرکت بیمــه‌ای کــه مجــوز فعالیــت در ایــن رشــته را از بیمــه مرکــزی داشــته باشـد، بیمـه کننـد .

خطرهای تحت پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث:

جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است.

حوادث :منظور از حوادث، مواردی است از قبيل تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار و آتش‌سوزی است.

خسارت مالی:زيان‌هایی است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت بدنی :هر نوع ديه يا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو يا ديه فوت اشخاص ثالث

تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث نوین

چنانچه در مدت بيمه، خسارتی از محل بيمه‌نامه شخص ثالث پرداخت نشود، بيمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زير تخفيف‌هايی در حق بيمه اعمال می‌نمايد.

يكسال عدم خسارت: 10 درصد

دوسال عدم خسارت: 15 درصد

سه سال عدم خسارت: 20 درصد

چهارسال عدم خسارت: 30 درصد

پنج سال عدم خسارت: 40 درصد

شش سال عدم خسارت: 50 درصد

هفت سال عدم خسارت: 60 درصد

هشت سال عدم خسارت: 70 درصد

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده نوین

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار می‌گيرد، شركت‌های بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه‌گذاران ارائه نمايند.

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران می‌نمايد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه بدنه نوین:

 • خسارتی كه ناشی از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگونی، سقوط باشد يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

 • خسارتی كه در اثر آتش سوزی، انفجار و يا صاعقه به خودرو وارد آيد.

 • درصورتی كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدی و يا شروع به دزدی به وسيله نقليه خسارت وارد شود.

خطرات اضافی یا تبعی که با بیمه بدنه نوین پوشش داده می‌شوند:

بيمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافی، تمام يا تعدادی از خطرهای زير را به بيمه‌نامه اصلی خود اضافه نمايد:

۱- سرقت درجاي قطعات و لوازم خودرو

۲- هزينه اياب و ذهاب در دوره تعميرات

۳- شكست شيشه به تنهايی

۴- تاثير مواد شيميايي، رنگ و اسيد

۵- خطرات حوادث طبيعي ( سيل، زلزله و ...)

۶- حذف ماده ۱۰ قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئی)

۷- افت قيمت خودرو بر اثر حادثه

۸- افزايش قيمت خودرو

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه نوین

هرگاه بيمه‌گذار در طول يك‌سال مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتی دريافت نكند، به هنگام تجديد بيمه نامه، تخفيف عدم خسارت برای سال‌های بعد به ترتيب زير برای او منظور خواهد شد.

يك سال عدم خسارت: 30 درصد

دو سال عدم خسارت: 45 درصد

سه سال عدم خسارت: 55 درصد

چهار سال عدم خسارت: 65 درصد

پنج سال عدم خسارت و بيشتر: 75 درصد

به بیمه‌گزاران توصیه می‌شود که برايی بهره مندی بيشتر از مزايای بيمه بدنه نوین، با پرداخت حق بيمه اندكی بیشتر، خطرات اضافی را به خطرات اصلی بيمه‌نامه اضافه نمایند.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه نوین

تعداد سال عدم خسارت درصد تخفیف

يك سال عدم خسارت 5 درصد

دو سال عدم خسارت 10 درصد

سه سال عدم خسارت 15 درصد

چهار سال عدم خسارت 20 درصد

پنج سال عدم خسارت 25 درصد

شش سال عدم خسارت 30 درصد

هفت سال عدم خسارت 35 درصد

هشت سال عدم خسارت 40 درصد

نه سال عدم خسارت 45 درصد

ده سال عدم خسارت 50 درصد

یازده سال عدم خسارت 55 درصد

دوازده سال عدم خسارت 60 درصد

سیزده سال عدم خسارت 65 درصد

چهارده سال عدم خسارت 70 درصد

### شرایط پرداختی حق بیمه بدنه نوین

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث نوین

الف: هرگاه دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نمایند:

در هنـگام وقـوع حادثـه بیـن دو وسـیله نقلیـه، چنانچـه میـزان خسـارت وارده تـا حـدود تعهـدات بیمـه نامـه شـخص ثالـث باشـد، در صورتـی کـه وسـایل نقلیــه درگیــر در حادثــه دارای بیمــه

نامــه معتبــر بــوده و مقصــر حادثــه بــه تقصیـر خـود معتـرف باشـد، راننـدگان آنهـا می‌تواننـد بـه یکـی از شـعب ایـن شـرکت مراجعـه، تشـکیل پرونـده نمـوده و پـس از رؤیـت خودروهـای مقصـر

و تأییـد کارشـناس بیمـه گـر خسـارت خـود را دریافـت نماینـد.

ب: در غیر این صورت تهیه گزارش مقامات محترم انتظامی ضروری است

دریافت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث نوین

الـف: در صـورت وقـوع حادثـه منجـر بـه جـرح یـا فـوت مـی‌بایسـت در اسـرع وقـت وقـوع حادثـه بـه اطـاع ایـن شـرکت رسـانده شـود.

ب: مــدارک مــورد نیــاز دریافت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث نوین به شرح زیر اعلام می‌گردند:

 • تصویــر برابــر اصــل شــده کروکــی و گـزارش هـای مقامـات محتـرم انتظامـی و قضایـی

 • بیمـه‎نامـه مقصـر حادثـه

 • کارت انتظامـی خـودرو مقصـر

 • کارت ملـی راننـده مقصـر و آسـیب دیـدگان

بیمه مسئولیت نوین

انواع بیمه‌های مسئولیت نوین در ایجاد نظم اجتماعی، تأمین حرفه ای و مشاغل و فعالیت‌ها، جبران زیان های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم‌تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون

مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا نماید. بیمه‌های مسئولیت، یکی از رشته‌های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه‌نامه مسئولیت نوین،

جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمده بیمه‌گذاران است.

بیمه مسئولیت کارفرمای نوین

بیمه مسئولیت مدنی‌ کارفرما دربرابر کارکنان این بیمه صدمات بدنی(جبران هزینه‌های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، تحت پوشش قرار

می‌دهد.

برخـی از انـواع آن عبارتند: از بیمـه مسـئولیت مدنـی ناشـی از اجـرای پروژه‌های فاضلاب، مخابـرات و ... ، پروژههـای آب، بـرق، نفـت و گاز، . بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی .

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب استفاده کنندگان . بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب، سرویس و نگهداری آسانسورها در قبال . بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و

نگهداری تابلوهای تبلیغاتی . بیمه مسئولیت مدنی شهرداریها در قبال شهروندان . بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژههای عمرانی در قبال اشخاص ثالث . بیمه مسئولیت مدنی مراکز نصب و تست دستگاه

گاز CNG خودروها

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نوین

این بیمه مسئولیت حرفه‌ای اشخاصی که دارای دانش تخصصی منحصر به فرد و توانایی و قابلیت کاربرد این دانش را در قالب یک نظام نامه حرفه‌ای، استاندارد و صنفی دارا هستند و به سایر افراد جامعه

خدمت رسانی می‌کنند و تأمین کننده نیازهای تخصصی افراد می‌باشند را پوشش می‌دهد و شامل بیمه مسئولیت حرفه‌ای سردفترداران. . بیمه مسئولیت حرفهای وکلای دادگستری.بیمه مسئولیت حرفه‌ای

مهندسان طراح، محاسب، مشاور، ناظر و مجری. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستانها، کلینیکها و مراکز درمانی. بیمه مسئولیت حرفهای پیراپزشکان. بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان است.

بیمه مسئولیت قراردادی نوین

قراردادها به قصد تحصیل منافع برای طرفین یک قرارداد منعقد می‌شود و قصور هر یک از طرفین از مفاد قرارداد که منجر به زیان طرف دیگر شود ضمان دارد. بیمه مسئولیت قراردادی این ضمان را که منبعث

از قصور بیمه گذار که یکی از طرفین قرارداد است پوشش می‌دهد. انواع بیمه‌هایی که در این دسته بندی قرار می‌گیرند عبارتند از: شرایط کنوانسیون سی ام آر . بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین

المللی جادهای براساس بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای(داخلی)

بیمــه مســئولیت مدنــی‌تولیــد کننــدگان وفروشــندگان در برابــر مصرف کننــدگان نوین :

ایـن بیمـه‌نامـه به منظـور حمایـت از صنایـع مختلـف و صنعتگـران و افزایش ضریـب اطمینـان مصـرف کننـدگان از تولیدکننـدگان طراحی و تدویــن شــده اســت. ایــن بیمــه خســارت‌های مالــی و

یــا بدنــی ناشــی از نقـص تولیـدی و فروختـه شـده(کـه دارای اسـتاندارد و گارانتـی اسـت) بـه مصرف کننـده و اشـخاص ثالـث را تحـت پوشـش قـرار می‌دهـد. انواع آن عبارتند از: بیمه مسئولیت

تولیدکنندگان عایق‌های رطوبتی، بیمه مسئولیت تولید کنندگان لوله‌های پلی اتیلن

بیمه های عمر و سرمایه گذاری نوین

شرکت بیمه نوین با هدف ارائه مناسب‌ترین خدمات بیمه ای در جهت تأمین نیازهای بیمه‌ای، بیمه عمروسرمایه گذاری را به بازار عرضه کرد. اين بيمه‌نامه تركيبی‌ از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايه‌گذاري

است كه علاوه بر ارائه پوشش برای خطر فوت و برخی پوشش‌های اضافی، درآمدهايی را با تضمين يك نرخ سود سرمايه‌گذاری مشخص در زمان حيات نصيب شما می‌كند.

بيمه عمر و سرمايه‌گذاری بیمه نوین اين امكان را براي شما فراهم آورده است كه با پس‌انداز مبالغ اندك، ضمن استفاده از پوشش‌های بيمه‌ای و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امكان

سرمايه‌گذاری حق‌بيمه‌هاي پرداختی مقدور شود تا بدين ترتيب ضمن حفظ قدرت خريد پس‌اندازها، سرمايه‌ای مطمئن و مناسب برای بیمه‌‌گزار فراهم گردد.

طرح بيمه عمر و سرمايه‌‌گذاري تركيبی است از يك بيمه عمر به همراه امكان سرمايه‌گذاری مطمئن كه علاوه بر ارايه پوشش خطر فوت، درآمدهايی را نصيب فرد بیمه شده يا استفاده‌كنندگان تعيين شده

توسط وی می‌كند. در این طرح شما با پرداخت یک مبلغ به طور همزمان از مزایای پوشش‌های بیمه ای و امکان یک سرمایه گذاری مطمئن بهره مند می‌شوید.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان:

این بیمه صدمات بدنی (جبران هزینه های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) کارکنان را تحت پوشش قرار می‌دهد البته اگر خسارت‌ها ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، ارائه پوشش‌های بیمه‌ای

امکان‌پذیر است.

انواع بیمه مسئولیت نوین :

• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی

• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی

• بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

بیمه مسئولیت مدنی عمومی نوین:

بیمه مسئولیت مدنی عمومی نوین، خسارت‌های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه‌گذار به اشخاص ثالث وارد می‌شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار باشد را پوشش می دهد؛ از مثالهای این

بیمه‌نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب

• بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان

• بیمه مسئولیت مدنی جامع (CGL)

• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

• بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث

• بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی و خصوصی

• بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیأت مدیره مجتمع های مسکونی یا اداری در قبال ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث

• بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان

• و .....

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای نوین:

این بیمه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است، زیر پوشش قرار می‌دهد مانند:

• بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیرا پزشکان و پرستاران

• بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها

• بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر، محاسب

• بیمه مسئولیت حرفه ای سر دفتران اسناد رسمی

• بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین

بیمه مسئولیت قراردادی نوین :

اما گاهی وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی موجب زیان مالی یک طرف قرارداد می گردد. این بیمه، خسارت‌های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه گذار در قبال طرف دیگر قرارداد را زیر پوشش قرار می

دهد. این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در قبال گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است:

بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای‌(داخلی)

• بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای براساس شرایط کنوانسیون سی ام آر

• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی براساس شرایط بارنامه فیاتا

• بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی (داخلی و خارجی )

• بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مؤجر

• بیمه مسئولیت پیمانکاران در برابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده

بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات + تضمین کیفیت کالا و خدمات

این بیمه خسارت های مالی و یا بدنی ناشی از نقص کالای تولیدی و فروخته شده (دارای استاندارد) به مصرف کننده و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد، تحت پوشش قرار می

دهد. این نوع بیمه در دو بخش از (خدمات گارانتی) و بیمه (مسئولیت تبعی ناشی از محصول) عرضه می شود و انواع آن :

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوله های آبرسانی و شبکه آبیاری و ..... (PVC)

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و.....

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی

طرح های ویژه:

این بیمه ها در مواردی صادر می شود که ماهیتاً موضوع جدید باشد. پوشش های بیمه ای قابل ارائه در طرح های ویژه مالی و جانی اشخاص ثالث است.

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت داخلی کالا در برابر گمرک

 • بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت خارجی کالا در برابر گمرک

 • بیمه تضمین ورود و خروج موقت خودرو در برابر گمرک

 • بیمه اسب های مسابقه

 • بیمه گلخانه

نحوه پرداخت خسارت بیمه مسئولیت نوین

بيمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از هر گونه ادعا عليه خود، جهت دريافت خسارت بيمه مسئوليت بلافاصله و حداكثر ظرف مدت ۵ روز به صورت كتبی بيمه‌گذار را مطلع نموده تا بيمه‌گر اقدام به تشكيل

پرونده خسارت نمايد. سپس با توجه به رشته بيمه‌ای اسناد و مدارك مورد نياز توسط بيمه‌گر درخواست می‌گردد.

عموماً برای بیمه‌های مسئوليت با توجه به اينكه بخش اعظم تعهدات خسارت‌های جانی است اسناد و مدارك مورد نياز در تمامی رشته‌ها به قرار زير است:

 • ادعاي خسارت زيانديده

 • مدارك باليني و درماني بيمارستانها و مراكز درماني

 • نظریه پزشکی قانونی

 • گزارش بازرس حوادث کار

 • اسناد و اوراق بازجویی و اظهارات مراجع انتظامی و قانونی

 • رأی مراجع قضایی

 • لیست تأمین اجتماعی ماه وقوع حادثه

 • لیست حقوق و دستمزد

 • پروانه ساختمانی (برای بيمه‌نامه های مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان پروژه های ساختمانی )

 • گزارش و کروکی پلیس

 • گواهینامه

 • اسناد مدارک وسیله نقلیه

 • در پرونده هاي تعهدات مالي از جمله متصديان حمل و نقل: بارنامه ، قبص باسكول مبدا و مقصد ، گزارش و كروكي مقامات انتظامی

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه نوین

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نمی‌آید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج

سطح اعلام می‌کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی‌، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر نوین 137 و سطح یک است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری،سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی،

سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی‌، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه‌نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و

میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ نوین را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر