در صورت خرید تا ساعت ۲۱، بیمه نامه شما همان روز صادر می‌شود

مراحل خرید بیمه

مرحله نخست استعلام بیمه
مرحله دوم تکمیل اطلاعات
مرحله سوم خرید آنلاین بیمه
مرحله چهارم دریافت بیمه نامه

شـــرکت هـــای بیمـــه

کلیـــه فعالیـــت هـــای مـــا تـــحت نـــظارت رسمـــی بیمـــه مرکـــزی جمـــهوری اســـلامی ایـــران است.