بیمه دات کام

شرکت بیمه سرمد

شرکت بیمه سرمد

با خصوصی‌سازی صنعت بیمه کشور و در چتر حمایت مجموعه خوشنام و توانمند گروه‌های مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور شامل بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، ایده شکل گیری

شرکت بیمه سرمد در اوایل سال 1390 مطرح شد و با فراهم سازی مقدمات لازم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز و پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمد را در تاریخ 1392/08/01 صادر کرد.

بیمه سرمد را می‌توان تنها شرکت بیمه‌گر صنعت بیمه کشور دانست که دو بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ایران و بانک شهر را بعنوان سهامدار اصلی در کنار خود داشته و نقش فعالی نیز در فرابورس

ایفا می‌کند.

بیمه‌بدنه سرمد

در بیمه‌نامه بدنه سرمد، بیمه‌گر متعهد به جبران خسارات وارده به وسیله‌نقلیه بیمه شده است. این بیمه‌نامه برای پوشش‌ اتومبیل و موتورسیکلت در قبال آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی

مورد‌بیمه تهیه می‌شود و اگر وسیله‌نقلیه موضوع‌بیمه به علت هریک از حوادث تحت پوشش‌بیمه از بین برود یا به آن خسارت وارد شود،بیمه‌گر وسیله نقلیه خسارت‌دیده را تعمیر یا مبلغ‌خسارت را طبق شرایط

بیمه‌نامه بدنه پرداخت می کند.

اصطلاحات بیمه بدنه سرمد

بیمه‌گر : شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه‌نامه بدنه مندرج شده و خسارات توافق شده در سیاست بیمه ای را در ازای دریافت حق‌بیمه تقبل می‌کند.

بیمه‌گذار : شخص حقیقی یا حقوقی دارنده موضوع بیمه‌ای است و به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع‌بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با

بیمه‌گر منعقد می کند و متعهد به پرداخت حق‌بیمه آن است.

ذی نفع: بنا به درخواست بیمه‌گذار، نام وی در این بیمه‌نامه ذکر می‌شود و تمام یا بخشی از خسارت به وی تحویل می‌گردد.

حق‌بیمه : بیمه‌گذار موظف است مبلغ معین ذکرشده در بیمه‌نامه را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود، به بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی و لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل یا در بیمه‌نامه درج شده و در بیمه‌نامه بدنه سرمد است جزو موضوع بیمه محسوب می‌شود.

فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که بر عهده بیمه‌گذار است و میزان آن در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

پوشش‌های بیمه‌بدنه سرمد

 • اگر وسیله نقلیه زمینی تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه به یک جسم ثابت یا متحرک برخورد کند یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع‌بیمه باشد یا چنانچه در حین حرکت، اجزا یا

محصولات موضوع‌بیمه به آن برخورد نماید و خسارتی در پی داشته باشد.

 • خسارتی که دراثر آتش‌سوزی،‌صاعقه یا انفجار به موضوع‌بیمه یا لوازم یدکی اصل همراه آن وارد شود.

 • در صورتی که موضوع‌بیمه دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی از وسیله‌نقلیه یا وسایل اضافه آن که در بیمه‌نامه درج‌شده خسارت وارد شود.

 • خسارتی که در جریان نجات یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

 • اگر هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه‌بدنه سرمد ، باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه را نابود نموده یا کارکرد آن‌ها را مختل نماید، خسارت مربوطه تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش های اضافی بیمه بدنه سرمد :

افزایش‌قیمت‌خودرو:

درصورتی‌که موضوع‌بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه به قیمت روز بیمه‌شده باشد، افزایش قیمت‌خودرو در طول مدت بیمه تا حدود تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه پوشش داده می‌شود.البته باید بدانیم

که در صورت استفاده از این پوشش اضافی برای افزایش قیمت خودرو،خسارت پرداختی از مبلغ بیمه و میزان افزایش قیمت مندرج در بیمه‌نامه یا قیمت‌معاملاتی وسیله‌نقلیه فراتر نخواهد رفت.

کاهش‌قیمت خودرو :

خسارت وارده به وسیله نقلیه درجریان رویداد خطرات تحت پوشش بیمه‌بدنه سرمد، متناسب با میزان خسارت وارده به شرح مندرج در جدول زیر برابر با 5 الی 20 درصد خسارت قابل پرداخت را( مطابق

جدول ذیل) بابت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌‌بیمه سرمد به عنوان بیمه‌گر قابل پرداخت است.

جدول درج شود

توجه به این نکته ضروری است که این پوشش محدود به خودروهایی است که بیش از 7 سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد. حداکثر تعهد شرکت بیمه‌گر سرمد از ارزش روز وسیله نقلیه بیمه شده قبل از

وقوع حوادث تحت پوشش و یا مبلغ بیمه‌شده ( هر کدام کمتر باشد) بیشتر نخواهد بود. این خسارت فقط یک بار در طول سال‌بیمه‌ای قابل پرداخت است.

 • پوشش افت‌قیمت: شامل خسارت‌کلی ،سرقت درجا و سرقت کلی نمیشود .

 • سرقت‌ درجای قطعات و لوازم خودرو: سرقت درجا عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو بیمه‌شده، بدون سرقت کلی خودرو

* حوادث طبیعی: حوادث طبیعی، حوادثی شامل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، تگرگ، بهمن، رانش زمین ونظایر آن می‌باشد.

* خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی: در این پوشش،خسارات ناشی از تاثیر اسید،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیای بر روی رنگ خودرو و موتورسیکلت بیمه‌شده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

* هزینه ایاب و ذهاب در مدت‌تعمیر: با رخداد هریک از خطرات تحت پوشش‌‌ بیمه (به استثناء سرقت و خسارت کلی) اگر امکان استفاده از خودروی بیمه‌شده برای بیمه‌گذار میسر نباشد ،بیمه‌گر هزینه

ایاب ذهاب به مدت 30 را در صورت پرداخت حق بیمه اضافی این بند پوشش بیمه‌ای تقبل خواهد کرد.

استثنائات پوشش‌های بیمه‌بدنه سرمد

 • خسارات ناشی از سیل، زلزله ، آتشفشان

 • خسارت‌هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 • خسارت‌های وارد به موضوع‌بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال یا اسیدی مگر این که در بیمه‌نامه قید شده باشد.

 • خسارت وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید، سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع‌بیمه مگر آن که حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه سبب بروز این خسارات گردند.

 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع‌بیمه پس از وقوع حادثه

 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و اجسام نوک تیز روی بدنه موضوع‌بیمه

 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.

 • زیان عدم امکان استفاده از وسیله‌نقلیه حادثه دیده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه سرمد

خسارت هایی که تحت پوشش بیمه‌بدنه سرمد قابل جبران نیستند:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش ، اعتصاب و تهاجم

 • خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجا‌رهای هسته‌ای

 • خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه‌گذار، ذی نفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

 • خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آن که عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.

 • در صورتی که راننده موضوع‌بیمه هنگام وقوع حادثه گواهی‌نامه رانندگی نداشته باشد یا گواهی‌نامه رانندگی وی باطل شده‌باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی، گواهینامه راننده برای رانندگی

موضوع‌بیمه متناسب نباشد. باید بدانیم که اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست.

 • خسارات ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی‌صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده موضوع‌بیمه به وجود آمده باشد.

 • خسارات ناشی از بکسل کردن وسیله‌نقلیه دیگر مگر آن که موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

 • خسارات وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع‌بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آن‌ها باشد.

 • خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع‌بیمه به آن وارد می شود.

تخفیف عدم خسارت بیمه‌بدنه سرمد:

بیمه‌گذارانی که طی یکسال بیمه‌ای یا بیشتر از محل بیمه‌نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.

جدول تخفیفات باتوجه به تعرفه بصورت ذیل می‌باشد.

جدول

شرایط پرداختی حق‌بیمه بدنه سرمد

مدت زمان بیمه‌نامه بدنه سرمد (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه بدنه سرمد به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه معین میگردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه بدنه سرمد

 تکمیل فرم پیشنهاد

 کارت خودرو

 بیمه‌نامه سال قبل (در صورت وجود)

 گزارش بازدید

البته در صورت مراجعه به سایت بیمه‌دات‌کام می توانید روند مربوطه را پیش روید که در این حالت، بیمه‌نامه‌بدنه به صورت رایگان در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

اعلام خسارت بیمه بدنه سرمد

به منظور بهره مندی طرح خسارت‌های مالی بیمه بدنه سرمد با مرکز پیام شرکت سامان‌نگار‌ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید.

در صورت بروز خسارت بیمه‌گذار باید در اسرع وقت خسارت مربوطه را با تکمیل فرم اعلام‌خسارت و ارائه اطلاعاتی همچون مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات راننده، مشخصات طرف حادثه و چگونگی وقوع

حادثه اعلام نماید. پس از آن بیمه‌گر خودروی آسیب دیده را بازدید و مدارک پرونده را تکمیل می‌نماید و نهایتا بر اساس نرخ های روز قطعات و لوازم خودرو، نسبت به بررسی ، محاسبه و پرداخت خسارت

اقدام می‌شود.

مدت زمان مورد نیاز جهت اعلام خسارت بدنه :

در حوادث رانندگی که فوت یا جراحت را درپی دارند، مقصر‌ حادثه ظرف مدت پنج روز با مدارک مربوطه و تشکیل پرونده موضوع را به شرکت‌بیمه اعلام می‌کند. اگر حادثه ای هم خسارات مالی و هم جانی

داشته باشد، بیمه‌گر طی نامه‌ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را جهت تسویه خسارت مالی از مرجع قضائی درخواست و پس از تکمیل‌مدارک لازم، نسبت به تسویه خسارت مالی اقدام می‌کند.

مدارک مربوط به پرداخت خسارت بیمه‌بدنه سرمد

با در نظر گرفتن شرايط هر حادثه و زيان‌هاي وارده، بررسي و پرداخت‌خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسيم می‌شود:

تصادف بدون كروكی

خسارت مالی وسيله نقليه زيان‌ديده باید حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرايط زير، خسارت قابل پرداخت است.

 • هر دو وسیله در هنگام تصادف دارای بیمه شخص ثالث معتبر و مدت دار باشند.

 • هر دو راننده دارای گواهينامه مجاز باشند.

 • اختلافي بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد.

  چنانچه تصادف ايجاد شده دارای شرايط فوق باشد، طرفين حادثه با خودروهای تصادفی به يكی از مراكز پرداخت خسارت بيمه مراجعه کرده و برابر مقررات به شرح ذيل بررسی می‌شود. در ادامه پرونده

تشكيل شده و خسارت ارزيابی و پرداخت می‌شود:

 1. مقصر و زيانديده تصادف با خودروهای مربوطه به يكی از مراكز پرداخت خسارت خودرو مراجعه می‌کنند.

 2. پس از مراجعه و اعلام‌حادثه، فرم اعلام خسارت بدون كروكی توسط مسئول مربوطه به آنان تحويل می‌شود تا نسبت به تنظيم و تكميل و امضای آن اقدام کنند.

 3. مدارک یادشده به همراه اصل و كپی مدارک مورد نياز زير برای تشكيل پرونده به مسئول پذيرش خسارت شخص‌ثالث بدون كروكی تحويل می‌شود و پس از بررسي و اطمينان از اصالت و تكميل بودن

  آنها، كپی مدارک مذکور به همراه يك برش كوپن بيمه‌نامه ثالث مقصر برداشته و پس از ممهور کردن اصل بيمه‌نامه‎‌های ثالث مقصر و زيان ديده تکمیل مندرجات، مدارک عودت می‌گردد.

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده خسارت مالی بدون كروكي عبارت است از :

 • اصل و كپی گواهينامه مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف.

 • اصل و كپی كارت ملي مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف.

 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروي مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) تصادف.

 • اصل و كپی بيمه‌نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروی مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) تصادف.

 • یک برگ از اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

  ب) مدارك مورد نياز تشكيل پرونده خسارت مالی با كروكی سازشی:

 • حضور راننده و خودروی زيان‌ديده در محل برای رويت و تائيد حادثه و ارزيابی خسارت توسط كارشناس بيمه‌گر.

 • اصل برگ كروكی سازشی تصادف كه با امضا و مهر پلیس تایید شده باشد.

 • اصل و كپی ‌گواهينامه زيان‌ديده حادثه.

 • اصل و كپی كارت ملی زيان‌ديده حادثه.

 • اصل و كپی بيمه‌نامه ثالث معتبر خودروی زيانديده حادثه.

 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی زيان ديده حادثه.

 • اصل يك برش كوپن بيمه‌نامه معتبر مقصر حادثه.

 • كپی گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه‎نامه خودروی مقصر حادثه

ج) تشكيل پرونده و پرداخت خسارت تصادف با كروكی غيرسازشی

در اين نوع تصادفات كه زيان‌ديده، كروكی غير سازشی پليس و يا گزارش كارشناس رسمی دادگستری داشته باشد و زيان‌ديده يا طرفين تصادف، پس از مراجعه به مراجع انتظامی و قضائی و سير مراحل

قانوني با اخذ كپی برابر با اصل مدارک مورد نياز تشكيل پرونده، به يكی از مراكز پرداخت‌خسارت مراجعه و نسبت به تنظيم و تكميل فرم اعلام خسارت و تحويل مدارک به مسئول پذيرش خسارت با كروكی

اقدام می‌کنند.

 • اصل يا كپی كروكی تصادف و يا گزارش كارشناس رسمی دادگستری كه توسط مرجع قضائی برابر با اصل شده باشد.

 • كپی برابر اصل مدارك مقصر(گواهينامه-كارت مشخصات خودرو-كارت ملی)

 • اصل يك برش كوپن بيمه‌نامه خودرو مقصر حادثه.

 • اصل و كپی مدارک زيانديده (گواهينامه-كارت مشخصات خودرو –كارت ملی و بيمه نامه ثالث)

حق بیمه بدنه پرداختی شرکت بیمه‌گر سرمد

بیمه شخص ثالث سرمد

بیمه‌نامه شخص ثالث سرمد، متعهد به پذیرش مسئولیت همه صاحبان وسایل نقلیه زمینی و رانندگان آنها در برابر آسیب‌هایی ست که به دلیل حوادث وسایل نقلیه یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص و اموال

ثالث وارد می شود.این خسارات دربرگیرنده جراحت یا صدمات بدنی تصادفات رانندگی، نقص عضو یا فوت یا خسارت مالی اموال اشخاص ثالث می‌باشد. زیان‌های مستقیم حوادث تحت پوشش بیمه به

اموال و اشیای تحت مالکیت و یا تصرف قانونی اشخاص ثالث، خسارات مالی نامیده می‌شوند. پوشش‌های بیمه‌نامه شخص ثالث سرمد، برای آسایش خاطر رانندگان و رفع زیان‌های مالی زیاندیدگان، بیمه‌ای

اجباری است.

بیمه حوادث راننده سرمد

بیمه‌نامه حوادث راننده زیرمجموعه و نوعی پوشش تکمیلی همراه بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث است که غرامت فوت و نقص‌عضو رانندگان مقصر حوادث که به موجب بیمه‌نامه، ثالث محسوب نمی شوند را

تحت پوشش خود قرار می دهد.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث سرمد

 • خسارت‌های مالی

 • خسارت‌های جانی

 • خسارت‌های منجر به فوت و نقص عضو

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث سرمد :

سال‌های عدم تخفیفات درصد تخفیف

سال دوم 10%

سال سوم 15%

سال چهارم 20%

سال پنجم 30%

سال ششم 40%

سال هفتم و پس از آن 50%

شرایط پرداخت حق بیمه شخص ثالث سرمد

مدت زمان بیمه‌نامه شخص ثالث سرمد(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

این بیمه‌نامه به صورت یکساله و حتی کوتاه مدت چند روزه ، یک ماهه ، دو ماهه و ... نه ماهه ارائه می‌گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه شخص ثالث سرمد

در صورت بروز خسارت بیمه‌گذار باید در کمترین زمان حداکثر 5 روز نسبت به اعلام خسارت اقدام نماید. با تکمیل فرم اعلام‌خسارت و درج اطلاعاتی چون مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات راننده، مشخصات

طرف حادثه و چگونگی وقوع حادثه اقدام می‌شود. پس از آن بیمه‌گر از خودروی آسیب دیده بازدید کرده و پرونده را تکمیل نموده و در آخر، بر اساس نرخ‌های روز قطعات و لوازم خودرو خسارت را محاسبه و

پرداخت می‌نماید.شایان توجه است که بیمه‌گذار باید تا زمان خسارت(تاریخ وقوع خسارت) تمام اقساط مربوط به بیمه‌نامه را پرداخت کرده باشد.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه‌شخص ثالث سرمد

لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث سرمد :

• کارت شناسایی خودرو یا اسناد مالکیت طرفین حادثه

• کوپن بیمه‌نامه به همراه تصویر گواهی بیمه

• بیمه‌نامه پیوسته و معتبر طرفین

• گواهینامه طرفین حادثه

در صورتی که خسارت بیش از 2.5درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام می باشد. ترسیم کروکی توسط نیروی انتظامی الزامی است

لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت بدنی بیمه شخص ثالث سرمد:

• اصل گواهینامه، کارت ملی و کارت خودروی مقصر و زیان دیده

• اصل بیمه‌نامه مقصر و زیان دیده

• شناسنامه و کارت ملی مقصر و مصدومین حادثه

• تصویر برابر اصل صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری محل و همچنین گزارش آن‌ها به دادگاه

• تصویر برابر اصل برگه پذیرش اولین مرکز درمانی و مدارک بیمارستانی

• تصویر برابر اصل برگه های پزشکی قانونی از بدو تا خاتمه

• تصویر برابر اصل کروکی یا کروکی فرضی ترسیمی ویا نظر کارشناس رسمی دادگستری

• تصویر برابر اصل برگه های بازجویی مقصر و مصدومین و قبول تقصیر مقصر

درتصادفات منجر به فوت ارائه مدارک ذیل برای پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث نیز الزامی می‌باشد:

 • تصویر برابر اصل برگ معاینه جسد متوفی که در آن علت مرگ صراحتا ذکر شده باشد.

 • تصویر برابر اصل جواز دفن متوفی.

 • تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متوفی ممهور به مهر

حق بیمه پرداختی در بیمه شخص ثالث سرمد

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه سرمد

توانگری‌مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری‌مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب نماید،

از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت‌های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح

اعلام می‌کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر البرز 138% و سطح یک است.

با توجه به شاخص‌های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی،

سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه،تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و

میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه شرکت بیمه سرمد را از لینک زیر بیابید:

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر