بیمه دات کام

شرکت بیمه معلم

شرکت بیمه‌گر معلم

شرکت بیمه معلم در سال ۱۳۷۳ برای گسترش امور‌تجاری و عرضه پوشش‌های بیمه‌های اعتباری ایجاد شد.نام شرکت بعد از انتقال بخش عمده سهام شرکت به سهامداران جدید، درسال 1386 به «بیمه معلم »

تغییر یافت. این شرکت به آرامی دامنه فعالیت‌های خود را بسط داد و مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همه رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی و اتکائی اخذ نمود. شرکت بیمه معلم در

بازار بیمه کشور، قدیمی‌ترین شرکت بیمه خصوصی تلقی می‌گردد.

بیمه بدنه معلم

در بیمه‌نامه بدنه معلم ، وسايل‌نقليه‌بيمه شده در مقابل خطرات اصلی حادثه، سرقت، آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گيرند. خسارت‌های جزئی و كلی وسيله نقليه بيمه شده اعم از دستمزد

تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضی به قيمت روز حادثه، پرداخت می‌شود.

اگر بيمه‌گذار حق‌بيمه اضافی پرداخت نماید، می‌تواند در تبعیت از مندرجات بیمه‌نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی، خطرات ناشی از سرقت درجای وسیله نقلیه یا سرقت

کلی، خطرات ناشی از بلايای طبيعی، خسارت نشات گرفته از مواد اسيدی و شيميايی و عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات بیمه نماید.

اصطلاحات بیمه‌ای شرکت بیمه‌گر معلم

بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مشخصات آن در بیمه‌نامه بدنه‌خودروی معلم ذکر شده است و در ازای دریافت حق‌بیمه، متعهد به پرداخت خسارت احتمالی طبق شرایط این بیمه‌نامه است.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی مالک موضوع بیمه بوده یا بنا بر قوانین بیمه‌ای مندرج در بیمه‌نامه، نماینده مالک یا ذینفع بوده یا مسئول محافظت از موضوع‌بیمه از طرف مالک است و قرارداد

بیمه را با بیمه‌گر منعقد و حق‌بیمه را پرداخت می‌کند.

ذینفع: شخصی است که نام او بنا به درخواست بیمه‌گذار در بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.

حق بیمه: مبلغ معینی در بیمه‌نامه است که بیمه‌گذار باید آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه تعیین شده به بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: وسیله‌نقلیه زمینی که مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده است. لوازم ذکر شده مطابق کاتالوگ وسیله‌نقلیه بیمه‌شده به خریدار تحویل و یا در بیمه‌نامه درج شده است، نیز جزو

موضوع‌بیمه محسوب می‌شود.

فرانشیز: بخشی از هر خسارت که میزان آن در بیمه‌نامه مشخص می گردد و در هنگام وقوع خسارت، پرداخت آن برعهده بیمه‌گزار است.

خسارت بدنی : دیه یا ارش ناشی از هر گونه صدمه به بدن( شکستگی، نقص و ازکار افتادگی عضو اعم از جزئی و کلی و...موقت یا دائم) دیه فوت و هزینه معالجه حوادثی که مشمول بیمه شخص‌ثالث هستند.

شخص ثالث: هر شخصی به‌جز راننده وسیله‌نقلیه مسبب حادثه است که در پی حوادث موضوع قانون بیمه شخص ثالث متحمل خسارات بدنی یا مالی شود.

وسیله نقلیه : وسایل نقلیه موتوری، زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و و یدک و واگن و کفی متصل یا غیرمتصل به آن

مدت اعتبار بیمه‎نامه: آغاز و اتمام مدت اعتبار بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه معین میگردد.

پوشش‌های بیمه بدنه معلم

حادثه: خسارتی که از برخورد موضوع‌بیمه با یک جسم‌ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع‌بیمه یا واژگون و سقوط موضوع‌بیمه وارد می‌شود. چنان‌چه حین حرکت، اجزا یا محصولات موضوع

بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به موضوع‌بیمه یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

سرقت کلی: در صورتی که خودروی موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی خسارتی به وسیله‌نقلیه و ملحقات آن وارد شود.

خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع‌بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع‌بیمه در اثر هر یک از خطرات تحت‌پوشش و بیمه‌شده تا پنجاه درصد قیمت نو از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

هزینه‌های قابل تامین:

هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید، حداکثر

تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

استثنائات پوشش‌های بیمه بدنه معلم

 • خسارت‌های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان. خسارت‌هایی که به علت استفاده از موضوع‌بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 • خسارت‌های موضوع بیمه در اثر حمل مواد منفجره، مواد سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

 • خسارت‌هایی که در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه خودروی موضوع بیمه وارد می‌شود مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع‌بیمه.

 • کاهش ارزش موضوع‌بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.

خسارت‌های غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه‌گر خارج است:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای و هم چنین خسارت‌هایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذینفع یا راننده موضوع بیمه به

آن وارد می‌شود.

 • خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

 • در صورتی‌که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه

متناسب نباشد.

 • خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصالح به علت مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به‌وجود آمده باشد.

 • خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آن‌که موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه معلم

تخفیف عدم خسارت: هرگاه اتومبیل بیمه‌شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه‌نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه‌نامه نکند، هنگام تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به

شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد:

 • برای سال اول 25 %حق‌بیمه در زمان تجدید بیمه‌نامه برای سال دوم

 • 15 درصد حق‌بیمه در زمان تجدید بیمه‌نامه برای سال سوم

 • 45 %حق بیمه در زمان تجدید بیمه‌نامه برای سال چهارم و بعد

 • 11 %حق بیمه در زمان تجدید بیمه‌نامه تخفیف گروهی)

 • کثرت تعداد: در صورتی که بیمه‌گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل برای بیمه بدنه معرفی نماید 21 %تخفیف گروهی اعطاء می گردد.

* شرایط پرداختی حق بیمه بدنه معلم

بیمه بدنه

مدت زمان بیمه‌نامه بدنه معلم (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه همانی خواهد بود که در بیمه‌نامه درج شده است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه بدنه معلم

 • تکمیل پیشنهاد بیمه نامه

 • دریافت بیمه‌نامه منقضی شده سال قبل (در صورت وجود)

 • تصویر کارت یا سند خودرو ( یا وکالتنامه قطعی یا تعویض پلاک)

 • تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه

 • تهیه عکس از خودرو مراحل خرید

دریافت مدارک زیر در زمان قراردادها :

 • معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی

 • رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده

البته در صورت مراجعه به سایت بیمه دات کام می توانید روند مربوطه را پیش روید که در این حالت ،بیمه‌نامه بدنه معلم به صورت رایگان در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه معلم

بیمه گذار باید حداکثر در پنج روزکاری از تاریخ وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق

پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر یعنی شرکت بیمه معلم برساند.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه بدنه معلم

الف) ايراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و كپی گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه

 • اصل و كپی كارت و سند خودرو

 • ارائه معرفينامه از شركتهای ليزينگ در صورت خريد اقساطی خودرو

 • اصل كروكی

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

در صورتي كه كروكی تنظيمی از نوع غير‌سازشی باشد، می‌بايست علاوه بر مدارك فوق، برگ بازجويی طرفين حادثه به همراه ساير گزارشهای تكميلی از قبيل گزارش نيروی انتظامی، گزارش كارشناس رسمی

دادگستری و عند الزوم رای محاكم قضايی در مورد كروكی تنظيمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ايراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بيمه، يا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار می‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامی جهت

دريافت خسارت براي يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز، به شعب اين شركت مراجعه نمايد.

سقف مجاز بیمه‌نامه های تحت قرار داد فرهنگیان تا سقف 50.000.000 ریال و دیگر بیمه نامه ها تاسقف 30.000.000 ریال می باشد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از:

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه

 • اصل و کپی كارت و سند خودرو

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

ب) وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، اگر خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديك‌ترين پاسگاه يا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دريافت خسارت به يكی

از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه نماييد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از:

 • گزارش مقامات انتظامی

 • اصل و كپی كارت و سند خودرو

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

 • ارائه معرفينامه از شركت های ليزينگ در صورت خريد اقساطی خودرو

ج) وقوع سرقت كلی خودرو

بیمه‌گذار باید در صورت وقوع سرقت كلی خودرو، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداكثر ۴۸ ساعت، جهت تشكيل پرونده به يكی از شعب پرداخت خسارت

اين شركت مراجعه نماید.

حق بیمه پرداختی بیمه بدنه معلم

بیمه بدنه

بیمه شخص ثالث معلم

افراد دارای وسـايل نقليه موتـوری زمينی اعم از اشخـاص حقيقـی يا حقـوقی باید خسـارات جانی و مالی ای را جبران نمایند كه بر اثر حـوادث وسيله نقليه يا محمولات آن‌هـا به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

این نوع خسارت ها از طریق بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث پرداخت می‌شوند.

در بيمه‌نامه حوادث که بخشی از بیمه‌نامه شخص‌ثالث است، بيمه‌گر غرامت (فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه شده ( واژگوني، تصادفات و …) حداكثر به میزان مبلغ توافقی در

بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت می‌کند. باید بدانیم که خسارت‌های تحت شمول بیمه‌نامه حوادث در بیمه‌نامه شخص ثالث به تنهایی جبران نمی‌شود.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث معلم

خسارت بدنی : هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکار افتادگی عضو اعم از جزئی و کلی و...موقت یا دائم ، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده(35) این

قانون بیمه

خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.

حوادث : هرگونه سانحه با وسایل نقلیه موضوع بند 3.5 این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم، تصادف ، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث

غیرمترقبه

استثنائات پوشش‌های بیمه شخص ثالث معلم

 • خسارت وسیله نقلیه مسبب حادثه

 • خسارت محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

 • خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

 • خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث معلم

بیمه شخص ثالث

مدت زمان بیمه‌نامه شخص ثالث معلم (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

هر تاریخی که در بیمه‌نامه شخص ثالث ذکر شده باشد، برای شروع و پایان مدت بیمه‌نامه مدنظر قرار می گیرد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث معلم

 • پاسخگویی به سوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه نامه

 • تحویل بیمه‌نامه منقضی شده سال قبل به شرکت بیمه‌گر

 • تصویر کارت یا سند خودرو

دریافت موارد ذیل در قراردادها:

 • معرفی‌نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی

 • رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده

البته در صورت مراجعه به سایت بیمه‌دات‌کام می توانید روند مربوطه را پیش روید که در این حالت، بیمه‌نامه شخص ثالث معلم به صورت رایگان در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

مهلت اعلام خسارت بیمه شخص ثالث معلم

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روزکاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‎گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف

مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت شخص ثالث معلم

تصادف رانندگی منجر به خسارت جانی و فوت:

در حوادثی كه مجروح شدن يا فوت كسی را در پی‌داشته است، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت پنج روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام کند.

چنان‌چه حادثه‌ای هم دارای خسارت مالی و هم داراي خسارت جانی باشد، بیمه‌گر طی نامه‌ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را برای تسویه خسارت مالی از مرجع قضائی درخواست و پس از تهیه

مدارک، درخواست تسویه خسارت مالی می‌دهد و پرونده تا زمان رای صادره از مراجع قضائی توسط مقصر یا زیاندیده، باز می‌ماند.

 1. اصل یا کپی گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی‌، نظر کتبی کارشناس یا هیات کارشناسی که از طرف مراجع قضایی تعیین شده‌اند.

 2. بیمه‌نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که موید اعتبار بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع آن باشد.

 3. کپی گواهینامه مسئول حادثه (مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج شده، یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی

متناسب با نوع وسیله نقلیه‌ای باشد که حادثه به بار آورده است.

 1. کارت شناسایی مصدوم یا متوفی

 2. کپی گزارش بیمارستانی مصدوم یا متوفی درصورت بستری شدن در یکی از مراکز درمانی

 3. گزارش مکتوب پزشکی قانونی

 4. تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه

 5. مدارک احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.

 6. جواز دفن یا گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی.

تصادف رانندگی منجر به خسارت مالی:

با توجه به شرايط مختص هر حادثه و زيان‌های مربوطه، بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسيم مي شود:

الف) تصادف بدون كروكی

در اين نوع تصادفات حداکثر خسارت مالی وارده به وسيله نقليه زيان ديده می‌بایست تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرايط زير، پرونده تشكيل و خسارت پرداخت می‌شود:

 • هر دو وسيله در لحظه تصادف داراي بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث باشند.

 • هر دو راننده دارای گواهينامه مجاز باشند.

 • اختلافی بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد.

چنانچه تصادف ايجاد شده دارای شرايط فوق باشد، طرفين حادثه با خودروهای تصادفی به يكی از مراكز پرداخت خسارت بيمه مراجعه کرده و برابر مقررات به شرح ذيل بررسي می شود. در ادامه پرونده

تشكيل شده و خسارت ارزيابی و پرداخت مي شود:

مدارك مورد‌نياز برای تشكيل پرونده خسارت مالی بدون كروكی

 • اصل و كپی گواهينامه مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف

 • اصل و كپی كارت ملی مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف

 • اصل و كپی كارت خودروی مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) حادثه

 • اصل و كپی بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث خودروی مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) تصادف

 • يک برش اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

  ب) مدارك مورد نياز تشكيل پرونده خسارت مالی با كروكی سازشی:

 • حضور راننده و خودروی زيان ديده برای تائيد حادثه و ارزيابی خسارت توسط كارشناس بيمه گر

 • اصل برگ كروكی سازشی تصادف كه توسط پليس تنظيم و به مهر و امضای وی ممهور باشد.

 • اصل و كپی گواهينامه زيان ديده حادثه

 • اصل و كپی كارت ملی زيان ديده حادثه

 • اصل و كپی بيمه‌نامه ثالث معتبر خودروی زيان‌ديده حادثه

 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی زيان ديده حادثه

 • اصل يك برش كوپن بيمه نامه معتبر مقصر حادثه

 • كپی گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه‌نامه خودروی مقصر حادثه

ج) تشكيل پرونده و پرداخت خسارت تصادف با كروكی غيرسازشی

در اين نوع تصادفات كه زيان ديده دارای كروكي غير سازشی ترسيم شده توسط پليس و يا گزارش كارشناس رسمی دادگستری بوده و زيان ديده و يا طرفين تصادف، پس از مراجعه به مراجع انتظامي و

قضائی و سير مراحل قانونی با اخذ كپی برابر با اصل مدارك مورد نياز تشكيل پرونده، به يكي از مراكز پرداخت خسارت مراجعه و نسبت به تنظيم و تكميل فرم اعلام خسارت و تحويل مدارك به مسئول

پذيرش خسارت با كروكی اقدام مي کنند.

 • اصل يا كپی كروكی تصادف و يا گزارش كارشناس رسمی دادگستري كه توسط مرجع قضائي برابر با اصل شده باشد.

 • كپی مدارك مقصر(گواهينامه-كارت مشخصات خودرو-كارت ملی) كه توسط مرجع قضائی برابر با اصل شده باشد.

 • اصل يک برش كوپن بيمه نامه خودرو مقصر حادثه

 • اصل و كپی مدارک زيان‌ديده (گواهينامه-كارت مشخصات خودرو –كارت ملي و بيمه نامه ثالث)

حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث معلم

بیمه شخص ثالث

بیمه حمل و نقل بیمه معلم

بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می شود اگر در زمان حمل کالا بین دو نقطه مکانی مشخص بر اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا از بین رفته یا خسارت زده شود و یا در رابطه با این

خطرات، بیمه گذار هزینه‌ای متحمل شود، زیان وارده را برحسب بیمه حمل و نقل بپردازد.

انواع بیمه های باربری / بیمه حمل و نقل معلم

الف) بيمه هاي وارداتی

ب) بيمه هاي صادراتی

ج) ترانزيت (عبوری)

د) بيمه های داخلی

پوشش‌های بیمه باربری معلم :

بيمه‌های باربری به صورت قابل اطمينانی زيان‌های مالی كالاهای تجاری را درصورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل دريايی، هوايی و زمينی مورد پوشش قرار می‌دهد.

بيمه نامه باربری، قراردادی است كه براساس مفاد و شرايط توافق شده در آن، بيمه‌گر جبران خسارت و نيز تقبل هزينه‌های احتمالی ناشی از حمل كالا را به عهده می‌گيرد.

خسارت‌هایی که بیمه باربری معلم پوشش نمی‌دهد؟

• نابودی یا صدمه دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی ‌بیمه‌گذار

• نشت و ریزش عادی، کسری وزن، فرسودگی و پوسیدگی کالا

• نابودی، صدمه یا بسته بندی نامناسب حین آماده سازی کالا

• نابودی‌، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی و لاینفک و ماهیت کالا

• نابودی، آسیب دیدن یا هزینه ای که به علت تاخیر باشد.

• نابودی، آسیب دیدن یا هزینه به دلیل ورشکستگی مالکان، مدیران و … به شرط آن که ‌بیمه‌گذار در جریان این امر باشد که ناتوانی مالی مانع از ادامه سفر خواهد شد.

• خساراتی که مستقیم یا غیرمستقیم به علت استفاده از هر نوع سلاح یا وسیله‌ای حاصل شود که با انرژی هسته‌ای مرتبط باشد.

مدت زمان بیمه‌نامه باربری معلم (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه باربری معلم معین می‌گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه باربری معلم

تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه

البته در صورت مراجعه به سایت بیمه‌دات‌کام می توانید روند مربوطه را پیش روید که در این حالت ،بیمه‎نامه باربری به صورت رایگان در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه باربری معلم

الف- مدارک خرید و حمل کالا (پيش فاكتور يا پروفرما، بارنامه ، Packing list، گواهي مبداء certificate of origin ، بارنامه حمل داخلی )

ب - اسناد خسارت

صورت مجلس گمركی :

زمانی كه خسارات وارده به كالا در گمركات بسیار مشهود و قابل ملاحظه باشد، مسئولان گمرک، یک گواهی با عنوان صورت مجلس گمرکی تنظیم می‌کنند كه نشان‌دهنده نوع و تعداد كالا و چگونگی خسارت

است. این سند به تاييد و امضاء گمرک و شركت حمل و نقل مربوطه می‌رسد و از اعتبار قانونی و حقوقی برای پروسه اعاده خسارت برخوردار است.

راهنامه:

CMR اگر کالا و محموله به صورت زمینی حمل شود، اين سند كه مخصوص حمل كننده است صادر می‌شود و اگر محموله حمل شده در طول مسیر حمل دچار خسارت گردد، چگونگی خسارت در فرم مربوطه

درج و توسط راننده تاييد و CMR ممهور به مهر شركت حمل و نقل می‌شود.

قبض انبار :

هنگام ورود کالاها و محموله به انبار گمرک، مسئولان گمرک این قبض را صادر می‌کنند. مسائلی نظیر آسیب‌دیدگی محموله و چگونگی خسارت نیز در چنین سندی ذکر می‌شود.

گواهی عدم تحويل:

در صورت عدم رسیدن بار و محموله به مقصد، شركت‌های حمل و نقل پس از بررسی موضوع و علت آن و عدم دريافت اطلاعاتی درباره محموله گمشده، براساس صورت مجلس گمركی گزارشی در گمركات به

عنوان گواهی عدم تحويل اقدام می‌نمايند كه برای بررسی خسارت و اقدامات استرداد خسارت لازم است.

گزارش نیروی انتظامی و کروکی حادثه:

گزارش یاد شده هنگام وقوع تصادف و يا بروز حوادث جاده‌ای توسط مقامات انتظامی محدوده مربوطه تهيه می‌گردد و حاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی تصادف و مقصرين حادثه می‌باشد.

قبض باسكول :

قبض باسكول جهت بررسی كسريهاي احتمالی كالا در مقایسه با پکینگ لیست مورد استفاده قرار می‌گيرد.

گواهي بازرسي كالا :

اگر بار و محموله در خارج از كشور خسارت دیده باشد، موسسات معتبری به بازرسی کارشناسی می پردازند و گواهی مربوطه مبنی بر علت و ميزان خسارت Lloyds,SGS,IGS,IEI,… صادرمی‌گردد که برای استرداد خسارت توسط شرکت بیمه‌گر ضروری است.

گزارش بازرسي كميت وكيفيت كالا

گزارشي كه به منظور تعيين كميت quality and quantity inspection و كيفيت وساير مشخصه‌های كالا يا تجهيزات توسط موسسه‌های بازرسی مستقل تهيه می‌شود.

سورويا نس

يكی از گزارشات بازرسی است كه پس از انجام عملياتی ازقبيل بازرسی ،بازبينی ، نمونه برداری، اندازه گيری، آزمايش و ... صادر می‌گردد.

SURVAY DRAFT :

تعیین کمیت كالاهای فله‌ای همانند غلات ،آهن آلات و غيره( مواد فله خشك) روی كشتی با روش DRAFT SURVEY صورت می‌گيرد. در اين روش درافت كشتی قبل و بعد از تخليه محموله در نظر گرفته شده و براساس قانون ارشميدس وزن كالا محاسبه می‌شود.

اسناد گمركی و بانكی:

این اسناد شامل اعلاميه فروش ارز، برگ ثبت سفارش، پروانه سبز گمركی، اظهارنامه خروجی كالا، پروانه ورود موقت كانتين هستند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

کارکنان هر سازمان در هر صنعتی که باشند، در معرض سوانح و خطرات قرار دارند. قوانین کار و مجازات اسلامی ایران، مسئولیت های بالقوه سنگینی را در زمینه جبران غرامت صدمات کارکنان بر کارفرمایان تحمیل می‌کند. بیمه سازمان تامین اجتماعی، انواع بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه درمان و بیمه

بازنشستگی برای کارکنان ارائه می‌کند و به جبران غرامت‌هایی توجه ندارد که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرار می‌گیرد.

در بیمه‎مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان وارد می شود و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود، پوشش داده می‌شود. در بیمه مسئولیت کارفرما، جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و

فوت کارکنان است.

ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر (نوع استخدام)، مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامت‌های ناشی از حوادث کار را رفع نمی‌کند و این بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما، همه کارکنان( رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادیکه بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند) را

تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

در بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما، با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،اگر کارکنان مداوم در حال تغییر و جایگزینی باشند، ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه‌گذار مقدور نیست. صدور بیمه‎نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان، بدون ذکر اسامی کارکنان و با تعریف کامل

محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده، امکان صدور بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما بدون ذکر اسامی بیمه شدگان وجود دارد لذا در چنین شرایطی برای هر پروژه خاص یک بیمه‌نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع پروژه و محدوده محل کار به دقت در شرایط

خصوصی بیمه‌‌نامه ذکر می‌شود و اگر اتفاقی در آن محدوده کاری و موضوع شغلی رخ دهد، بیمه‌نامه مسئولیت، فقط در آن شرایط خصوصی خسارت را پرداخت خواهد نمود.

انواع بیمه مسئولیت مدنی:

 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 • بیمه مسئولیت عمومی

 • بیمه مسئولیت حرفه ای

 • بیمه مسئولیت قراردادی

 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدنی

 • ماموريت‌هاي بیرون کارگاهی

 • اماکن وابسته به کارگاه

 • حوادث نقليه موتوری

 • مسئوليت پيمانکاران فرعی

 • مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور

 • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه

 • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال‎تعرفه

 • مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند

 • شخص کارفرما/ پيمانکار و …

 • خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث تا سقف دو نفر

 • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال

 • پرداخت غرامت روزانه کارگران

شرایط پرداختی حق‌بیمه مسئولیت مدنی معلم

لینک مربوطه در سایت درج گردد

مدت زمان بیمه‌نامه مسئولیت مدنی معلم (کوتاه مدت‌، سه ماهه و ...)

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی معلم معین می‌گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدنی معلم

بیمه‌گذار باید هر حادثه موضوع بیمه‌نامه مسئولیت و هرنوع ادعا یامطالبه که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود اعم از این که مطالبه و ادعای کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، سریعا در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای

تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه‌گر به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه برساند. درصورت نیاز به بازدید از محل حادثه و تحقیقات کارشناسی ، بیمه‌گزار مکلف به همه همکاری‌های لازم با بیمه‌گر است.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مسئولیت مدنی معلم

الف ) اعلام خسارت در سقف زمان 5 روزه

ب) گرداوری مدارک و تشکیل پرونده

ج) بازدید از محل حادثه در صورت نیاز

د) ارائه مدارک مورد نیاز

ه) بررسی و تکمیل پرونده خسارت

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه معلم

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده

و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گرامتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر معلم 77% و

سطح دوم است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه‌نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی، سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و

نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه‌نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ معلم را از لینک زیر بیابید.

رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر