بیمه تکمیلی بازنشستگان
۲۵ بهمن ۱۴۰۲ / بیمه تامین اجتماعی / بیمه درمان و تکمیلی

بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی + لیست ۱۴ پوشش اصلی

هر ساله تعداد قابل توجهی از کارمندان، کارکنان و بیمه‌گزاران به سن بازنشستگی می‌رسند. بنابراین بیشتر به خدمات درمانی نیاز پیدا می‌کنند. بیمه تکمیلی بازنشستگان در چنین شرایطی به کمک این عزیزان می‌آید.